PERMUSYAWARATAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Kajian Tafsir Tematik)

Dudung Abdullah

Abstract


Abstrak Permusyawaratan adalah suatu kegiatan perundingan dengan cara pertukaran pendapat dari berbagai pihak tentang suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil yang terbaik guna kemaslahatan bersama. Al-Quran memandang musyawarah sebagai amalan yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah harus memperhatikan etika dan sikap ketika bermusyawarah. Musyawarah hendaknya bertawakkal kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Keywords


Musyawarah; Al-Qur’an

References


Alquran al Karim

Al-Baqī al-Mishrī, Muhammad Fuad. Al-mu’jam Li alfāzh Al-Qur’ān al-Karīm. Beirut : Dar al-Fikr, 1987

Al-Afriqī al-Mishrī, Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram ibn al-Manzhūr. Lisan alArabi. Beirut : Dar al-Fikr, 1990

Abd. Said, Subhi, Al-Sulthatu wa al-Hurriyah fi Nizhām al-Islamī. t.th

Anis, Ibrahim, et.al. Mu’jam Li al-Wasith, Juz I. Teheran :Maktabah al-Ilmiyā, 1992

Al-Afriqī al-Mishrī, Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram ibn al-Manzhūr. Lisan alArabi. Beirut : Dar al-Fikr, 1990

Al-Alma’ī, Zahir Ibn Mukram Bin Iwad. Dirāsah fi al-Tafsīr al-Maudū’ī Li al-Qur’ān alKarīm. t.t : t.p, 1985

Al-Anshori, Abd al-Hamid Ismail. Nizham al-Hukmi Fi al-Islam. Qathar : Dar alQathariyin al-Fujaah, 1985

Al-Ashfahani, Al-Raghib. Mufradāt Alfāzh al-Qur’ān. Beirut : Dar al-Syamiyah,1992

Al-Dzahabī, Muhammad Husain. Al-Tafsir wa al-Mufassirun. Mesir : Dār al-Kutub, 1976

Al-Maragī, Ahmad Mustafa. Tafsir al-Marāgī, IV. Kairo : Mustafa al-Babī al-Halabī wa Auladun, 1962

Al-Tirmidzī, Jami’ al-Shalih al- Tirmidzī, IV, t.t : Mustafa al-Babī al-Halabī, 1962

Azis, Abdul, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Badawī, Ismail. Mabda al-Syūrā fi al-Syarīat al-Islamiyah, t.t : Dar al-Fikri al-Arabbī, 1981

Efendy, Onong Uchyono, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. Bandung : PT.Remaja Rosda Karya, 1993

Ibn Katsir, Ismail. Tafsir al-Quran Al-Azhim, Singapura : Sulaiman Mar’I, t.th. Ibn Taimiyah, Taqiuddin, Al-Siyasah Al-Syar’iyyah, Beirut : dar al-Kutub al-Islamiyah, 1988

Ismail, Abd.Hamid, Al-Syura wa al atsaruhā Fi al-Dimoqrāthiyah, Kairo : Maktabah alSalafiyah, 1981 Nasution, Harun, Islam Rasional, Bandung : Mizan, 1996

Madjid, Nurcholis, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Paramadina, 1992

Ma’louf, Louis, al-Munjid fi al-Lughah Wa al-‘Alam, Beirut : Dar al-Masyriq, 1986

Quthub, Sayyid, Fi Zhilāl al-Qur’ān, V, t.t.: dar al-Syurūq, 1992

Ridhā, al-Sayyid Muhammad Rasyid, Tafsir Al-Qur’ān Al-Hakīm al-Manār, IV. Beirut : Dar al-Maa’rif, t.th Salim , Abd.Muin, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1994

Shihab, M.Quraish . Wawasan al-Qur’an, Bandung : Mizan, 2001

______, Tafsir Al-Mishbah, Vol.2, Jakarta : Lentera Hati, 2004

Thaha, Idris, Demokrasi Religius : Pemikiran Praktik Nurcholis Madjid dan M.Amien Rais. Bandung : Mizan Media Utama, 2005

Zakariya, Abi al-Husain Ahmad bin Faris, Maqoyis al-Lughah, Juz III, t.t : Dar al-Fikr, t.th.
DOI: https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4851

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan is indexed by

      

_______________________________________________________

Al-Daulah is officialy sponsored and funded by Department of Criminal and Constitution Law, State Islamic University Alauddin of Makassar

ISSN Print: 2303-050X ISSN Online: 2580-5797

Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Email: aldaulah@uin-alauddin.ac.id

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

View My Stats