ISLAM DAN NEGARA (Sebuah Catatan Pengantar)

Hadi Daeng Mapuna

Abstract


Pembicaraan mengenai Islam dan Negara, baik mengenai perlunya mendirikan Negara Islam maupun menjadikan Islam sebagai dasar sebuah Negara tanpa memandang bentuk Negara itu, tampaknya masih akan terus berlanjut. Diskursus itu kadang-kadang terdengar begitu riuh namun di saat yang lain terdengar sayup-sayup. Tergantung pada momentum pemicunya. Diperlukan kajian yang mendalam, khususnya dikaitkan dengan situasi dan kondisi terkini sehingga dapat lebih memperluas wawasan dan membawa efek demi teraktualisasinya ajaran-ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan.

Keywords


Islam; Negara

References


Black, Antony. Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini. Jakarta: Serambi, 2006.

Effendy, Bahtiar. Isalm dan Negara. Cet. II; Jakarta: Paramadina, 2009.

Effendy, Bahtiar. Jalan Tengah Politik Islam. Jakarta: Ushul Press, 2005.

Ismail, Syuhudi. Kaedah Kesahihan Sanad Hadis. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Khallaf, Abdul Wahab. ‘Ilmu Ushul al-Fiqh. Kairo: Mathba’ah al-Nashr, 1956.

Mulia, Musda. Negara Islam. Jakarta: Kata Kita, 2010.

an-Naim, Abdullah-i Ahmed. Dekonstruksi Syariat; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam. Yogyakarta: LKiS, 1994.

an-Naim, Abdullah-i Ahmed. Islam dan Negara Sekuler; Menegosiasikan Masa Depan Syariah. Bandung: Mizan, 2007.

Nasution, Harun. Islam Rasional. Cet. II; Bandung: Mizan, 1995.

Rachman, Budhy Munawar. Argumen Islam untuk Sekularisme, Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya. Jakarta: Grasindo, 2010.

al-Raziq, ‘Ali ‘Abd. al-Islam wa Ushul al-Hukm. Kairo: Matba’ah Mishr Syirkah Musahamah Mishriyah, 1925.

Romli, Lili. Islam Yes Partai Islam Yes; Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Tafsir Al-Manar, Jil. VI, 155 Wahyudin, Imam “Syariat Sebagai Hukum Sekuler,” www.web.uct.ac.za.
DOI: https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4872

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Hadi Daeng Mapuna

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan is indexed by

       

_______________________________________________________

Al-Daulah is officially sponsored and funded by the Department of Criminal and Constitution Law, State Islamic University Alauddin of Makassar

ISSN Print: 2303-050X ISSN Online: 2580-5797

Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Email: aldaulah@uin-alauddin.ac.id

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

View My Stats