UNSUR KEMODERENAN DALAM MAZHAB INBU HANBAL

Mawardi Djalaluddin

Abstract


Mazhab Hanbali merupakan mazhab keempat dalam sejarah perkembanagan mazhab dalam fiqh Islam yang diakui di kalangan umat Islam. Wujud kemodernan Mazhab Hanbali adalah adalah pemikiran-pemikiran baru dari Imam Ahmad bin Hanbal dan tokohtokoh Mazhab Hanbali yang datang kemudian dan mengembangkan secara rasional Mazhab Hanbali sehingga memiliki banyak pengikut di kawasan dunia Islam.

Keywords


Modernisasi; Mazhab Ibnu Hanbal

References


Ahmad, Zainal Abidin. Sejarah Islam dan Umatnya: Perkembangannya Dari Zaman ke Zaman, Bulan Bintang, Cet. ke 1, 1979.

Ash-Tsaqafi, Salim Ali. Mafatih al-Fiqh al-Hanbali (Mekkah: tp, tt)

Asmuni, Yusran. Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam, 2

as-Saq’ah, Dr. Mustofa. Imam Ahmad bin Hanbal. Juz 4. Beirut: Dar al-Kitab, 1998.

Fazlurrahman, Gelombang Perubahan Dalam Islam: Studi Tentang Fundamentalisme Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke -1, Agustus 2000.

Ismatullah, Dedi. / Sejarah Sosial Hukum Islam. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Khalil, Rasyad Hasan Sejarah Legislasi Hukum Islam. Jakarta: Amzah, 2009.

Khan, Qamaruddin. Pemikiran Politik Ibn Taimiyah, Penerbit PUSTAKA, Cet. ke-1, 1903.

Kholik, Ahmad. Melacak Sejarah Metodologi Ijtihad. Bandung: Shahifah, 2009.

Madjid, Nurcholish. Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan. Cet. I; Bandung: Mizan, 1987.

Mijib, Abdullah. Kawasan dan Wawasan Studi Islam. Cet. II; tp, 2007.

Muhajhi, Noeng. Suplemen Filsafat Ilmu Edisi II; Filsafat Islam Telaah Fungsional. Cet. I Yogyakarta: Rake Sarasen, 2003.

………, Filsafat Ilmu Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme. Cet. I; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001.

Roibin, Dr. H. M.HI, Dimensi-Dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah. Cet. I; Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Zahrah, Abu. Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
DOI: https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4863

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Mawardi Djalaluddin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan is indexed by

      

_______________________________________________________

Al-Daulah is officialy sponsored and funded by Department of Criminal and Constitution Law, State Islamic University Alauddin of Makassar

ISSN Print: 2303-050X ISSN Online: 2580-5797

Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Email: aldaulah@uin-alauddin.ac.id

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

View My Stats